Globala trender inom biologisk mångfald

Våra korrespondenter har besökt konferenserna COP14 i Egypten och EU:s Business@Biodiversity Platform i Paris. Under ett webbinarium i december fick medlemmarna i Business@Biodiversity Sweden ta del av deras rapport från globala trender inom biologisk mångfald.

Nya strategier och högre ambitioner

Två trender var tydliga. Den första är att behövs en ny strategi för att hejda förlusterna av biologisk mångfald – de fortsätter ännu i ett högt tempo.

Den andra är att det nu är Net Gain Biodiversity som gäller bland företag och forskare världen över – alltså att lämna naturen i bättre skick än man först fann den.

Under webbinariet berättade våra korrespondenter mer om vad det kan innebära i praktiken.

Du som är medlem får en fullständig sammanfattning av webbinariet i nyhetsbrevet för januari 2019.

Företagens motiv för att arbeta med biologisk mångfald – The Business Case for Biodiversity

Credit: S.Bower

Hur kan natur bevaras samtidigt som den exploateras eller används? Vad driver ett vinstdrivande företag att bry sig om biologisk mångfald? Dessa frågor stod på agendan under Business@Biodiversity Swedens nätverksträff i december.

Argument för biologisk mångfald i affärsmodellen

Företagsnätverket gästades av två internationella företag som båda har satt mål för Biodiversity Net Gain i sina affärsmodeller: att efterlämna natur och biologisk mångfald i ettbättre skick.

Det brittiska byggföretaget Balfour Beatty (omsättning 6,9 md euro) representerades av dr. Julia Baker, Biodiversity Technical Specialist. Hon lyfte övertygande argument för att inkludera frågor om biologisk mångfald i affärsmodellen – bland annat att vi inte längre kan ta gratis leveranser av naturkapital och ekosystemtjänster (till exempel mark och vatten) för givet.

UPM första skogsbolaget att satsa på Net Gain

UPM (omsättning 10 md euro) är det första skogsföretaget i världen som lanserat målet att uppnå Biodiversity Net Gain. Företagets hållbarhetsstrateg Matti Majärvi deltog i nätverksträffen.

– Beslutet baserades på en förståelse för att all bio-ekonomi är beroende av biologisk mångfald – utan den finns ingen skogsproduktion, förklarade han.

För nätverkets medlemmar presenterade han sedan UPM:s strategier och åtgärder för att uppfylla målen till år 2030.  

Du som är medlem får en fullständig sammanfattning av nätverksträffen i nyhetsbrevet för januari 2019.

Spirande intresse för ekologisk ingenjörskonst bland svenska storföretag

Nu är det bevisat. Det går att designa och återskapa fin natur där stökiga industriområden med tunga byggnader, hårda asfaltytor, tippar och markföroreningar tidigare dominerat. Så kallad ekologisk ingenjörskonst får allt större uppmärksamhet bland företag som tar mark i anspråk för sina verksamheter. Fler och fler företag ser ekologisk ingenjörskonst som ett verktyg för att vara en god granne till närboende och omgivande natur.

Business@Biodiversity Sweden
på besök i Oset och Rynningeviken

IMG_8710

Business@Biodiversity Sweden reste till landets bästa exempel på ekologisk ingenjörskonst: Oset och Rynningeviken i Örebro. Området – som tidigare använts som soptipp, oljehamn, tippområde och skjutfält – har gått från att vara stadens baksida till dess vardagsrum.

Landets mest erfarna ekologiska ingenjör Mats Rosenberg har, tillsammans med sina kommunkollegor, under 25 år arbetat för att förvandla området. Kommunen har bland annat återskapat blomsterängar, våtmarker, beteshagar och groddammar och anlagt vandrings- och cykelleder. Numera erbjuder området besökarna fantastiska naturupplevelser.

Mats fångade deltagarna med sin entusiasm och med berättelser om arbetsprocessen.

– Jag har använt flera verktygslådor när jag möblerat landskapet på nytt, både den ekologiska och psykologiska, berättade han.

Miljöer som inspirerar i arbetet för biologisk mångfald

Gemensamt för medlemmarna i Business@Biodiversity Sweden är nyfikenheten på vinn-vinn-lösningar för affärer, natur och människor. Deltagarna fann stor inspiration i arbetet med Oset och Rynningeviken.

– Tänk om vi kunde göra som Örebro, ge tillbaka till samhällena och inte bara återställa, visionerade deltagarna.

– Jag tar med mig det här rätt in i efterbehandlingen av våra täkter, menade Monica Soldinger från Swerock.

IMG_8708

Ekologisk kompensation är en högaktuell fråga

Frågan om ekologisk kompensation är högaktuell för medlemsföretagen. Sex av dem kommer i närtid att yttra sig till regeringen över förslagen om förändrad lagstiftning för ekologisk kompensation. En av de stora fördelarna med Business@Biodiversity Sweden är just möjligheten att lära av varandra och att hitta gemensamma nämnare i frågor som rör biologisk mångfald.

– Jag är med i flera nätverk med olika upplägg. Det här nätverket är mycket bra, här lär jag mig nya saker av medlemmar från andra branscher, avslutar Lena Sammeli, Sveaskog.

Nyfiken på nätverket?

Läs om vad Business@Biodiversity erbjuder sina medlemsföretag.

Hur kan infrastruktur anpassas för biologisk mångfald?

Ny infrastruktur är en essentiellt för samhällsutvecklingen och utgör en stor del av många företags affärer. Samtidigt ger den upphov till fragmentering av habitat och kanteffekter – några av de drivande faktorerna för förlust av biologisk mångfald.

B@B ordnade i veckan ett webinarium med infrastrukturexperten J-O Helldin som leder trafikverkets forskningsprogram TRIEKOL. Han lyfte exempel från sin forskning som illustrerade hur vägar och järnvägar minskar överlevnaden av många arter genom påkörningar och barriäreffekter som hindrar spridning för fortplaning och födosök,

Vi fick lära oss hur man som företag kan anpassa infrastrukturen för att gynna biologisk mångfald. Barriärer avhjälps i många fall effektivt med viltpassager som breda ekodukter eller anpassningar av existerande broar, tunnlar. Även fler och ekologiskt anpassade bullervallar skyddar mot kanteffekter som ljus och damm.

Infrastruktur är inte bara av ondo för biologisk mångfald. Vägkanter skapar livsmiljöer och spridningskorridorer åt ängsflora och pollinerande insekter. Över 200 rödlistade arter är knutna till infrastrukturens miljöer såsom vägar, industrimark och täkter. Dessa habitat kan förbättras ytterligare genom insatser som slåtter eller naturvårdsbränning.

Att skapa miljökommunikation som engagerar

Klimatförändringar, extremt väder, kollaps av biologisk mångfald och ekosystem utgör de största riskerna för vårt samhälle och vår ekonomi idag, ändå kan vi alla känna oss frustrerade när vi kommunicerar om dessa viktiga frågor.

Miljökommunikation var därför temat för företagsnätverket Business@Biodiversity Swedens första träff för 2018. Ett 20-tal medlemmar samlades tillsammans med arrangörsgruppen i Fores lokaler på Kungsbroplan i Stockholm. Inbjudna till dagen var experter inom både kommunikation och miljö, och i hur vi bygger värdeskapande nätverk.

Lärorikt med konkreta råd
Anna Bjursell, kommunikatör på Boliden Gruvor, var en av träffens deltagare.

– Det har varit otroligt lärorikt att få träffa andra som har samma utmaningar och möjligheter som vi också har. Det är ju det bästa – att träffas och lösa problem tillsammans. Jag tar med mig mycket bra idéer och tankar, berättar hon.

Ett av dagens mest uppskattade föredrag var med Fredrik Moberg från Albaeco och forskare vid Stockholm Resilience Centre.

– Fredriks råd att hellre kommunicera framtidsvisionen (I have a dream) än skräckscenariot (I have a nightmare) är ett verktyg som jag verkligen kommer att ta med mig, menar Anna.

Nedan kan du läsa mer om de olika föredragen och ta del av några av de viktigaste insikterna från dagen.


Sätt mål, följ upp och kommunicera!

Nina Ekelund, generalsekreterare för klimatnätverket Hagainitiativet, gav oss verktyg för att bygga nätverk som ger effekt. Hennes råd var tydliga: sätt ambitiösa och konkreta mål utifrån en tydlig målgrupp, följ upp målen och kommunicera hur det går! Hagainitiativet arbetar med lönsamhetsrapporter och styrmedelsrapporter som några av sina verktyg för att följa upp de mål som nätverket har för sina medlemmar.

Ninas insikter och erfarenheter gav värdefulla utgångspunkter för eftermiddagens diskussioner om kommunikation och hur
Business@Biodiversity Sweden kan utvecklas.

Hitta ett språk som målgruppen förstår
Anna Lemström driver FIBS – Finlands ledande hållbarhetsnätverk – som hjälper företag att göra bättre business med fokus på områden som socialt kapital, miljö, ekonomiskt ansvar och hållbarhet som konkurrensfördel. Nätverket har idag 315 medlemmar, främst stora och industriledande företag.

Anna berättade bland annat om det framgångsrika skolningsprogram som nätverket driver: Natural Capital Training Program. En av hennes många lärorika insikter från arbetet var värdet av att använda ett relevant och businessnära språk i kommunikationen runt naturkapital och biologisk mångfald: det gör det lättare att ta kunskaperna och insikterna med sig in i kärnverksamheten.

Engagera med mer än bara fakta
Hur kan vi effektivt kommunicera biologisk mångfald? Vi behöver nå fram, inte bara nå ut. Det var huvudbudskapet när Fredrik Moberg, co-director för Albaeco och forskare vid Stockholm Resilience Centre, berättade hur vi kan skapa kommunikation som engagerar och driver människor att vilja göra annorlunda.

Han menade att enbart fakta sällan ändrar människors värderingar och beteenden, utan att vi också måste gör biologisk mångfald konkret, relaterbart och engagerande. Några av de råd han gav handlade om att göra budskapet personligt, att fokusera lokalt och att hitta det som driver målgruppen. Det är effektiva sätt att engagera, och en viktig nyckel till att göra ekosystemtjänster till en strategisk fråga på vd-nivå.

Viktiga samtal mellan nätverkets medlemmar
Efter god mat och goda lunchsamtal tog vi avstamp i insikterna från förmiddagen och diskuterade tillsammans dos and don’ts för framgångsrik miljökommunikation – både för att driva frågor om biologisk mångfald inom våra organisationer och i kontakt med kunder, externa beslutsfattare och människor som vårt arbete berör.

Resultatet blev en handlingskraftig checklista för nätverkets medlemmar att utveckla sin miljökommunikation utifrån.

Naturkapital nytt fokus för Business@Biodiversity Sweden

Så många som 35 000 företag världen över har engagerat sig i att utveckla och anamma Natural Capital Protocol. Protokollet är ett ramverk som hjälper företagsledare och styrelser att fatta väl informerade beslut utifrån sina beroenden av naturen, inte bara sin påverkan. Protokollet ska också hjälpa företagen att sätta värde på naturen, i stället för att som idag bara mäta.

– På vilket sätt är just din affärsmodell beroende av naturen? Det var en av de frågor som Mark Gough, vd vid Natural Capital Coalition, lyfte när han i veckan träffade svenska företag. Även företrädare för Svenskt Näringsliv och regeringen träffade Mark Gough.

De företag som är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden fick lyssna till Mark Gough som keynote speaker vid ett nätverksmöte. Därefter följde diskussioner med Mark kring hur Natural Capital Protocol skulle appliceras på de egna affärsmodellerna.

– Businesses are made up of people, that´s why businesses must be part of the solution, var Mark Gough’s engagerade budskap till medlemsföretagen.

– Natural Capital Protocol får ett väldigt genomslag över hela världen nu. Jag tror att vi kommer få se ett skifte i hur affärsmodellerna ser ut. De mest progressiva företagen kommer gå före lagstiftarna också i frågan om naturkapital, menar Anders Enetjärn, vd vid Enetjärn Natur.

– Det har varit fantastiskt givande att träffa de svenska företagen tillsammans med Mark Gough. Nånting stort kan ha satts i rullning. Så säger Sara Carlsén, miljöstrateg vid Enetjärn Natur och den som varit värd för Mark Gough och faciliterat hans möten i Sverige.

Den sista veckan i november arrangeras World Forum on Natural Capital i Edinburgh, Scotland. Flera medlemsföretag från Business@Biodiversity Sweden kommer finnas med, liksom Enetjärn Natur.

Business and Biodiversity Sweden studerar restaurering av vattendrag

image4.jpg

Den 21 september arrangerade det nya företagsnätverket Business and Biodiversity Sweden sitt första fältbesök. Några av nätverkets första medlemmar besökte Jämtkrafts restaureringsinsatser i Billstaån, Jämtland. Flera olika restraureringsinsatserlängs Billstaånmöjliggjordes genom ett samarbete mellan Jämtkrafts miljöfond, Naturskyddsföreningen och EU-Life. Genom att riva en gammal damm och bygga flera omlöp har man öppnat upp 2,5 km av vandringsvägar för fisk och andra arter mellan sjöarna Näkten och Storsjön. Åtgärderna har gjorts för att gynna den biologiska mångfalden.

Vid studiebesöket hämtade nätverkets medlemmar inspiration från smarta lösningar i konstruktioner, beundrade de återställda forsarna och fick höra att öring redan börjat vandra upp mot sjön Näkten. Medlemsföretagen tackade Jämtkraft för ett fint och givande studiebesök! Fler studiebesök kommer att arrangeras av och med nätverkets medlemmar.

Kick-off för nätverket

Den 17 november 2016 hölls i Stockholm ett startmöte för nätverket Business & Bio- diversity Sweden. Intresset för startmötet var stort och 18 särskilt utvalda företag och branschorganisationer deltog och delade med sig av både utmaningar och framgångar. Det var tydligt att flera utmaningar i frågor som rör naturkapital är likartade oavsett bransch. Tiden är mogen för att bilda nätverket Business & Biodiversity Sweden och under 2017 är ambitionen att nätverket ska byggas upp till en stabil mötesplattform om cirka 25 deltagande företag.

För mer information kontakta josefin@enetjarnnatur.se